Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Scientix για την Εκπαίδευση STEM

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του 3 Πανελληνίου Συνεδρίου Scientix για την Εκπαίδευση STEM

Αθήνα, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 23, 24 και 25 Σεπτεμβρίου 2022

Τόμος Α

Τόμος Β