Οδηγίες Υποβολής και Μορφοποίησης Εισηγήσεων

Για τις σημαντικές ημερομηνίες σχετικά με την υποβολή της εργασίας σας, συμβουλευτείτε την αντίστοιχη ενότητα στην αρχική μας σελίδα.

Στο Συνέδριο μπορούν να υποβληθούν πλήρη άρθρα-εισηγήσεις, εργαστηριακές παρουσιάσεις (tutorials & workshops) σχετικά με τις Θεματικές Ενότητές του. 

Πιο συγκεκριμένα:

α) Πλήρη Άρθρα – Εισηγήσεις: 6-10 σελίδες (συμπεριλαμβανομένων και των βιβλιογραφικών αναφορών). Αφορούν σε ολοκληρωμένα πρωτότυπα άρθρα και εργασίες (βιβλιογραφικές μελέτες, έρευνες, διδακτικές προτάσεις, παιδαγωγικές προσεγγίσεις, διδακτικές μεθόδους και πρακτικές, εποπτικά μέσα, διδακτικό υλικό και τρόπους αξιοποίησής του, εκπαιδευτικές δράσεις, μελέτες, έρευνες κ. α). Η εισήγηση θα πρέπει να παρουσιαστεί στο συνέδριο από έναν εκ των συγγραφέων.

β) Εργαστηριακές παρουσιάσεις: 3-4 σελίδες (συμπεριλαμβανομένων και των βιβλιογραφικών αναφορών).  Αφορούν κυρίως σε εργαστήρια, παρουσίασης διδασκαλίας ή επιμόρφωσης σε διδακτικές προσεγγίσεις και περιβάλλοντα διδασκαλίας, σε εφαρμογές για εκπαιδευτική χρήση που αφορά στη θεματολογία του συνεδρίου. Θα διεξαχθούν σε δικτυωμένα εργαστήρια Η/Υ και θα χρησιμοποιηθούν φύλλα οδηγιών ή/και φύλλα εργασίας. Η προβλεπόμενη μέγιστη διάρκεια κάθε εργαστηριακής παρουσίασης είναι 1.30-2.00 ώρες. Οι εκπαιδευτές/τριες θα πρέπει να συνυποβάλουν τα φύλλα εργασίας ή/και τα φύλλα οδηγιών που θα χρησιμοποιήσουν. 

Οι συγγραφείς καλούνται να τηρήσουν με ακρίβεια το υπόδειγμα μορφοποίησης εργασιών του Συνεδρίου,

Κάθε σύνεδρος μπορεί να είναι συγγραφέας σε τρεις το πολύ εργασίες.

Οι επιλεγμένες από την επιστημονική επιτροπή εισηγήσεις θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο. Για κάθε εισήγηση (πλήρης εισήγηση, εργαστηριακή παρουσίαση ή συνεδρία στρογγυλής τράπεζας ) προκειμένου να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα και να δημοσιευθεί στα Πρακτικά του Συνεδρίου, πρέπει να υπάρχει εγγραφή του συγγραφέα της ή των συγγραφέων της στο συνέδριο πριν της 8/9/22 ανακοίνωση του προγράμματος του συνεδρίου.

Για τη δημοσίευση όλων των εγκεκριμένων εργασιών στα Πρακτικά του Συνεδρίου χρειάζεται η προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του συγγραφέα ή των συγγραφέων.

Αν επιθυμείτε την δημοσίευση της εισήγησης σας στα πρακτικά του συνεδρίου, θα πρέπει να υποβάλλετε την εργασία σας, σύμφωνα με τις οδηγίες που υπάρχουν σε αυτή τη σελίδα

Παρακαλούνται οι εισηγητές να ακολουθήσουν πιστά τις οδηγίες μορφοποίησης των εισηγήσεων. Το αρχείο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υπόδειγμα προκειμένου να διευκολυνθεί σημαντικά το έργο των συγγραφέων. 

Το αρχείο που θα υποβληθεί θα πρέπει να έχει τη μορφή .odt ή.docx (επεξεργαστής κειμένου LibreOffice Writer ή Microsoft Word 2007) ή νεώτερης έκδοσης

  • Οδηγίες Μορφοποίησης Εισηγήσεων (odt , docx. pdf)